Studentenraden aan AP

Om alle aspecten van de werking van onze hogeschool op een behoorlijke manier te kunnen organiseren, moet er nagedacht worden over studieloopbaanbegeleiding, de rechten en plichten van studenten, het vastleggen van examenroosters, etc.
Dat kunnen we alleen samen met onze studenten, want zij zijn de ervaringsdeskundigen op elk vlak van ons onderwijs. Meer zelfs: inspraak van studenten in de organisatie en het bestuur van de hogeschool is zelfs bij wet geregeld!

Aan AP zijn er formele studentenraden op twee niveaus: op het niveau van de departementen/Schools of Arts en op hogeschoolbreed niveau.

De departementale en School of Arts studentenraden zijn samengesteld uit alle verkozen studentenvertegenwoordigers van dat departement/die School of Arts en luisteren naar de afkortingen DSR (departementale studentenraad) en SAS (School of Arts studentenraad).
De hogeschoolbrede studentenraad luistert naar de afkorting ASAP (Algemene Studentenraad AP) en is samengesteld uit twee studentenvertegenwoordigers van elke DSR of SAS.

Om het contact tussen alle studentenvertegenwoordigers te bevorderen, wordt er een drietal keer per jaar een zogenaamd 'overkoepelend studentenoverleg' georganiseerd rond een bepaald thema (bv. diversiteit, studentenparticipatie, bibliotheekwerking, etc.).

Structuur van de studentenraden: de ASAP als overkoepelende raad bovenaan, die uiteenvalt in de 6 departementale/School of Arts studentenraden.

Geen tijd of goesting om te lezen?

We leggen je het in minder dan 2 minuten uit!