Hoe wij omgaan met jouw informatie

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Met uitvoering van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden de persoonsgegevens, verkregen bij de inschrijving, op volgende wijze gehanteerd:

  • De houder van het bestand is de APHogeschool Antwerpen, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.
  • De gegevens verzameld bij de inschrijving van de student worden verwerkt met als doel: het voeren van de studentenadministratie met inbegrip van de examenadministratie; het berekenen, aanrekenen en innen vanverschuldigde bedragen; eventuele terugbetaling van studiegelden; het opvolgen van alumni; het begeleiden van studenten; het verstrekken van sociale voorzieningen; het uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening en onderzoek; het informeren over werkaanbiedingen; het toekennen van een speciaal statuut.

Aanvullendeinlichtingen zijn te verkrijgen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

Rechten van de student

Conform de wetgeving ter bescherming van de persoonsgegevens heeft destudent of de afgestudeerde recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens die de AP Hogeschool Antwerpen elektronisch bewaart. De student of de afgestudeerde kan daarbij om de correctie van zijn persoonlijke gegevens verzoeken. De student dient hiervoor een schriftelijke aanvraag te richten tot het departementale secretariaat / secretariaat van de School of Arts .

De student kan de gegevens die hij bij de eerste inschrijving ter beschikking stelde van de hogeschool in het kader van onderzoek ter ondersteuning van het hogeschoolbeleid en de verhoging van de onderwijskansen, raadplegen en wijzigen. Bovendien kan de student de toestemming om deze gegevens te gebruiken, intrekken. De student oefent deze rechten uit via de algemene dienst onderwijs- en studentenadministratie. Indien de student meent dat onzorgvuldig met zijn gegevens wordt omgesprongen, neemt hij contact op met de algemene dienst onderwijs- en studentenadministratie. Wanneer de student de hogeschool verlaat, worden deze specifieke gegevens nog gedurende maximaal 10 jaar bewaard. Nadien worden ze vernietigd. Het instellingsbestuur garandeert hierbij dat deze gegevens anoniem, gecodeerd of ongecodeerd met bijkomende voorwaarden worden verwerkt. 

Conform de wetgeving in het kader van openbaarheid van bestuur heeft de student het recht op inzage in, en op een kopie van, de notulen van verslagen van een toelatingscommissie en examencommissie.Hij dient hiervoor een schriftelijke aanvraag te richten tot het departementale secretariaat / secretariaat van de School of Arts.