Projecten

Adapt bestaat uit een heleboel projecten gericht op het realiseren van de strategische doelen. Waar relevant, maakt er een student deel uit van het projectteam. Volgende projecten zijn lopende:

  • Visie op onderwijs: uitwerken van een hogeschoolbrede visie op onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke uitdagingen en trends in het hoger onderwijs, waaronder de digitalisering van het onderwijs. Daarnaast wordt een onderwijsbeleid uitgetekend. Student-lid is Yune De Paepe (Koninklijk Conservatorium).
  • Opleidingsevaluatie 2.0: in lijn met het strategisch plan en de vernieuwd onderwijsbeleid wordt een nieuwe methodiek voor de opleidingevaluatie uitgewerkt. Het projectteam moet nog worden samengesteld.
  • Organisatiemodel: een nieuw organisatie- en samenwerkingsmodel wordt opgezet. Het organisatiemodel helpt om de strategische ambities te realiseren, om de werking van AP te optimaliseren en om de hogeschool wendbaar te maken.
    Concreet zullen de vier departementen en twee schools of arts vervangen worden door acht community's, dynamische leergemeenschappen georganiseerd rond inhoudelijk verwante thema’s. Ook zal er een herbundeling gebeuren van de student services.